Publikácie Flimovej a televíznej fakulty

2015

vsmu_tatarova_obalka

Zuzana Gindl-Tatárová: PRAKTICKÁ DRAMATURGIA,
2. rozšírenie vydanie
Anglicko-slovenské
Na plagátoch zvykneme čítať meno dramaturga, ktorý pomohol vybrať, analyzovať či aktuálne vyložiť a neskôr aj naštudovať nejakú hru pre potreby svojej scény. Dramaturgia a scenáristika sú od seba neoddeliteľné, sú to dve strany jednej a tej istej mince. Každý scenárista skôr či neskôr na tento paradox narazí. Pokým scenáristika vyžaduje spontaneitu a originalitu, pojem dramaturgia v sebe skrýva istý odstup, analýzu, súbor praxou overených postupov, ktoré sú chrbtovou kosťou dramatického písania a celkovej výstavby dramatického diela. Ak sa na literárnej príprave scenára podieľa skúsený a tvorivý dramaturg, stáva sa de facto spoluscenáristom diela. V Hollywoode jeho meno takto bežne figuruje v titulkoch.


pofr_web

Zuzana Mojžišová: Premýšľanie o filmových Rómoch
Ambíciou tejto knihy, ako uvádza samotná autorka, je aspoň o piaď rozšíriť divácke vedomie súvislostí v priestore filmov o Rómoch. Autorka vychádza z obdobia romantizmu, keď umelci, učenci i šarlatáni boli natoľko uchvátení tajomnými kočovníkmi, že fantázia pretlačila racionálne úvahy. Použiť alebo zneužiť, radovať sa alebo smútiť... segregovať alebo integrovať u nás - doma. Problémová menšina je v skutočnosti problémom majority. Nie len u nás, Rómovia "nám majorite" nastavujú začadené obrazy. Môžu filmy vyčistiť náš začadený sebaobraz? Dokážu reinterpretovať stratégiu zmeny v záujme stigmatizovanej menšiny i nás väčšinových? Přemýšľanie Zuzany Mojžišovej o rómskych a nerómskych filmoch, o Rómoch je dlhodobé, podnetné i plodné, provokuje k zamysleniu sa nad ďalšími historickými, politickými, ideologickými súvislosťami. (René Lužica)


vsmu_mojzis_obalka

Peter Mojžiš: Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu
Text je určený študentom filmových škôl so zameraním na zvukovú skladbu. Svojim použitím je však univerzálny, jeho zámerom je ozrejmiť základné teoretické a praktické postupy pri realizácii priestorového zvuku vo filmovej tvorbe u nás i v zahraničí. Súčasťou akéhokoľvek uvažovania o priestorovom zvuku je pochopiť podstatu zvukovej skladby, jej obsah, štruktúru a tvorivé nazeranie na prácu s jednotlivými zvukovými komponentami. K tomu treba ovládať umelecko realizačné prostriedky, ktoré nám poskytuje súčasný vývoj zvukových technológií v oblasti filmovej tvorby. V predkladanom texte môže čitateľ nájsť všetky potrebné informácie, ktoré mu pomôžu pri ich následovnom kreatívnom uvažovaní o zhmotnení filmového časopriestoru dostupnými zvukovými prostriedkami. Súčasťou predkladaného textu je aj pohľad na jeho praktickú realizáciu od prvého kontaktu s literárnym, neskôr aj technickým scenárom, cez nakrúcanie, zvukovú postprodukciu až po finálnu mixáž priestorového zvuku.
Obsahovú časť tvorí tiež bohatá obrazová príloha (163 obrázkov a fotografií ).


dfvkv4_web

Mária Ferenčuhová : Dokumentárny film v krajinách V4
Prieniky a odchýlky. Dokumentárna tvorba v stredoeurópskom priestore od roku 1945 po súčasnosť
Hoci boli osudy krajín dnešnej Vyšehradskej štvorky počas druhej svetovej vojny, ale i v obdobiach pred ňou dosť odlišné, fakt, že sa Maďarsko, Poľsko i obnovené Československo po roku 1945 ocitli vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, prepojil vývoj ich hospodárstva, inštitúcií, ale aj celej kultúry a s ňou aj jej kinematografie na vyše štyridsať rokov. Vo všetkých troch krajinách prebiehala výroba filmov pod viac či menej prísnou kontrolou štátu a za štátne peniaze. V dokumentárnej tvorbe sa tieto spoločné črty prejavili nevyhnutne najmä v spravodajskej a týždenníkovej produkcii. Týždenníky z prelomu 40. a 50. rokov majú vo všetkých týchto krajinách veľmi podobnú tvár. Zároveň však každá zo zmienených kinematografií kráčala vlastnou cestou a v časoch uvoľnenia, prípadne v ústraní, dávala priestor autorským osobnostiam s vlastným filmárskym rukopisom. Po páde totalitných režimov a pri prechode k demokracii sa maďarská, poľská i česko-slovenská (a neskôr už česká a slovenská) dokumentárna tvorba opäť konfrontovali s podobnými problémami. Po období štátom dotovanej tvorby prichádza obdobie, keď sa dokumentaristi vo všetkých postsocialistických krajinách museli vysporadúvať nielen s dedičstvom minulosti, ale aj s nástrahami trhovej ekonomiky a s nie vždy fungujúcimi mechanizmami štátnej podpory kinematografie či audiovízie. Tieto spoločné črty – ale aj všetky jedinečnosti, ktorými sa jednotlivé kinematografie odlišujú – sa stali základom komparatívneho skúmania dokumentárneho filmu v krajinách dnešnej Vyšehradskej štvorky, pretaveného do predmetu Dokumentárny film v krajinách V4. Read More...

Nové publikácie

ciernikova_obalka

Irina Čierniková: Psychológia tanečného umelca
Kniha si kladie za cieľ ukázať dôležitosť psychológie v profesionálnom živote tanečného umelca a poukázať akou mierou môže aplikácia vedomostí z oblasti psychológie ovplyvniť úroveň interpretačného výkonu. Práca je koncipovaná širokospektrálne, dáva priestor nielen osobnosti tanečného umelca, ale upozorňuje aj na psychologické a didaktické aspekty práce pedagóga a baletného majstra v profesionálnom baletnom súbore. Danú problematiku dokresľujú kapitoly, v ktorých sa autorka venuje psychickému stavu tanečného umelca v deň predstavenia, ako aj sociálnym vzťahom v profesionálnom baletnom súbore. Súčasné, rozšírené druhé vydanie tejto publikácie, kompletizuje danú problematiku o pohľad na interakciu psychológie a tanečného umenia.


keller_obalka

Hermann Keller: Klavírne koncerty J.S. Bacha

H. Keller patril k popredným nemeckým organistom, pedagógom a muzikológom. Považuje sa za jednu z najvýznamnejších osobností v procese renesancie diela J. S. Bacha začiatkom 20. storočia. Zaslúžil sa predovšetkým o publikovanie jeho organových i klavírnych diel. Predkladaná publikácia patrí k fundamentálnym prácam svojho druhu. Kellerovo súhrnné spracovanie Bachovho klavírneho diela je vlastne doplnením jeho knihy o Bachových organových dielach. Obe práce sledujú rovnaký cieľ: byť radcom a sprievodcom hudobníka v týchto dielach, informovať ho o hudobnej kultúre danej doby a jej vplyvoch na Bacha, o čase vzniku a poradí diel, o otázkach ich interpretácie, no predovšetkým všimnúť si a preskúmať každé jednotlivé dielo ako niečo jedinečné, čo nemožno bezo zvyšku abstrahovať od celku, takže používateľ tejto knihy ju môže čítať a študovať ako súvislý opis a v jednotlivých prípadoch aj získať radu a poučenie týkajúce sa konkrétneho diela. Ako prvá monografia v danej oblasti je určená hudobníkom, študentom i vzdelaným hudobným amatérom, ale rovnako aj širokej odbornej verejnosti.

Read More...

Najpredávanejšou autorkou VŠMU je prof. Hana Cigánová

ciganova_obalka Read More...

Nové publikácie

>>> Read More...

Nová e-kniha

obalka_labik Read More...